Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego http://e-moon.pl/ oraz świadczenia usług przez wskazany serwis.

Sklep internetowy http://e-moon.pl/ organizowany i prowadzony jest przez MOON COLLECTION SP. Z O.O., ul. Madalińskiego 23/7a, 02-513 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000670759 , NIP: 1231351852, REGON: 367218068.

I. Definicje

 1. Sprzedający –Moon Collection Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Konto Klienta/Nazwa Użytkownika – niepowtarzalny znak złożony z liter lub cyfr identyfikujący indywidualnie Użytkownika w systemie komputerowym obsługującym Sklep internetowy będąca jednocześnie adresem poczty elektronicznej Użytkownika.
 4. Sklep internetowy  http://e-moon.pl/ – system do składania Zamówień  administrowany przez  Moon Collection GD1 box A03 – jednostka organizacyjna, w której  Moon Collection prowadzi sprzedaż hurtową Towarów w  Wólce Kosowskiej pod adresem : Nadrzeczna 16 , GD1 box A 03, 05-552 Wólka Kosowska
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Moon Collection świadczy usługi w ramach Sklepu Internetowego wyłącznie Klientom.
 2. Klienci mogą korzystać z  sklepu internetowego wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 3. Sklep internetowy oferuje Klientom możliwość przeglądania Towarów, nabywania Towarów oraz inne funkcje wynikające z Regulaminu.

III. Zasady współpracy

 1. Klient może korzystać z Sklepu Internetowego wyłącznie poprzez Konto klienta.
 2. Przyznanie loginu i hasła dokonuje się na podstawie rejestracji, którą klient wykonuje samodzielnie w serwisie wypełniając formularz zamieszczony pod linkiem: http://e-moon.pl/moje-konto/
 3. Umowa z Klientem o korzystanie z Sklepu internetowego zostaje zawarta w chwili zarejestrowania się Klienta na Platformie.
 4. Hasło do Konta Klienta oraz dane zawarte na Platformie Internetowej, w szczególności ceny mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.
 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta.
 6. Klient nie może udostępniać loginu i hasła osobom trzecim.
 7. Moon Collection ma prawo odmówić przyznania dostępu Klientowi do Platformy Internetowej bez podania przyczyn.
 8. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Platformy Internetowej  nie informując o tym Moon Collection.
 9. Moon Collection zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów, do wycofania poszczególnych produktów z oferty, do przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych, do realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

IV. Sklep Internetowy

 1. W ramach Platformy Internetowej udostępnione są do przeglądania Towary. Towary wraz z cenami dostępne są tylko dla zarejestrowanych użytkowników Platformy Internetowej.
 2. Moon Collection dołoży wszelkich starań, aby opisy Towarów odpowiadały rzeczywistości oraz żeby w ramach Sklepu Internetowego prezentowane były tylko Towary dostępne w sprzedaży…
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Moon Collection nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
 5. Podane ceny Towarów są cenami netto (bez podatku VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Moon Collection zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą.

V. Zamówienie

 1. Klient składa Zamówienie poprzez wybranie Towarów w ramach Sklepu internetowego lub telefonicznie upoważnionemu przedstawicielowi Moon Collection
 2. Klient składając Zamówienie składa ofertę nabycia wybranych Towarów po cenach określonych w Zamówieniu oraz zobowiązuje się do odbioru Towarów i zapłaty ceny.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży niektórych Towarów, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Towarów i kolejności wpłynięcia Zamówienia do Moon Collection
 4. Przejście własności Towaru następuje po zapłaceniu ceny za wszystkie zamówione Towary, z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Towaru do Klienta.
 5. Moon Collection zastrzega sobie możliwość odstąpienia od Zamówienia, którego realizacja została rozpoczęta, jeżeli realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa (np. zamówiony Towar był uszkodzony lub wystąpiła rozbieżność pomiędzy stanem magazynowym a komputerową bazą danych magazynu). Moon Collection niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta e-mailem lub telefonicznie.

VI. Dostawa

 1. Moon Collection umożliwia Klientom następujące sposoby dostawy Towaru: dostawa kurierska za pośrednictwem wybranego przewoźnika oraz odbiór osobisty w naszym sklepie w Wólce Kosowskiej  Nadrzeczna 16 GD1 box A03
 2. Po otrzymaniu Towaru Klient powinien sprawdzić, czy Towar nie posiada uszkodzeń oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór Towaru.
 3. W sytuacji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego Towaru, Klient będzie obciążony kosztami dostawy. Klient jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód związanych z bezpodstawną odmowa przyjęcia zamówionego towaru.

 VII .Płatność:

Po zaakceptowaniu Zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru metody płatności:

– Przelewem bankowym ( przedpłata)

Dla płatności PLN
68116022020000000363971904
Bank Millennium  S.A
Moon Collection  Sp.z o.o
Madalińskiego 23/7a
02-513 Warszawa

Dla płatności EUR
79116022020000000363973064
SWIFT: BIGBPLPW
Bank Millennium  S.A
Moon Collection  Sp.z o.o
Madalińskiego 23/7a
02-513 Warszawa

– Dotpay

– Płatne przy odbiorze za pobraniem

– Gotówką przy odbiorze osobistym w  Wólce Kosowskiej

VIII. Reklamacje

 1. Zwrotom podlegają jedynie produkty uszkodzone ,o których nabywca powinien informować nas w ciągu 48 h po odebraniu przesyłki.Reklamacji od konsumentów będących klientami  nabywcy nie przyjmujemy
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru –  faktura sprzedaży.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być złożone na formularzu, który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. Kupujący jest zobowiązany odesłać produkt w nienaruszonym stanie
 5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 6. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego ponosi Klient

IX. Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dokonując rejestracji w Platformie Internetowej Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Moon Collection danych osobowych przekazanych dla potrzeb Sklepu Internetowego jeżeli takie zostaną przekazane, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 2. Klient  Moon Collection ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne.
 3. W przypadku rezygnacji Klient z usług Sklepu Internetowego dane przechowywane w ramach Sklepu zostaną usunięte niezwłocznie..
 4. Oprogramowanie strony internetowej  Moon Collection zbiera i przechowuje przez adresy IP dane Klientów podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania Sklepu  Internetowego, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie internetowym oraz realizacji usług przewidzianych w ramach Sklepu Internetowego

X. Prawa autorskie

 1. Prawa do zawartości strony internetowej Moon Collection, Platformy Internetowej, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, innych treści i elementów przysługują Moon Collection lub innym podmiotom, z którymi Moon Collection współpracuje. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub inne korzystanie ze strony internetowej lub jej części bez naszej zgody ,
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa ,Moon Collection może według swojego wyboru: ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności Platformy Internetowej m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta Klienta, usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.